Aktualności

Wygraj paczkę kreatywną do Rozejrzyj się Dariusza Dziektarza

REGULAMIN KONKURSU
pt. „Wygraj paczkę kreatywną do Rozejrzyj się! Fascynujący świat polskiej przyrody Dariusza Dziektarza”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt. „Wygraj paczkę kreatywną do Rozejrzyj się! Fascynujący świat polskiej przyrody Dariusza Dziektarza”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym Instagram („Serwis”).
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani zorganizowany przez Serwis.
 4. Organizatorem Konkursu jest spółka Powergraph spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-803), ul. Cegłowa 16/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187057, NIP: 1181579167,
  REGON: 017165950, kapitał zakładowy w wysokości 120.000,00 PLN, zwany dalej „Organizatorem”.
 5. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Przedmiotem Konkursu jest odpowiedź na pytanie: Opis sytuację, w której przekonałaś/przekonałeś się, że polska przyroda jest fascynująca („Praca”).
 7. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika (zgodnie z definicją wskazaną w § 2 ust. 1 Regulaminu) jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją przez niego lub jego przedstawiciela ustawowego, postanowień Regulaminu oraz z potwierdzeniem przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego spełniania warunków udziału w Konkursie. Przystępując do Konkursu Uczestnik oraz przedstawiciel ustawowy zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz odmowy wydania nagrody.
 8. Uczestnik Konkursu w momencie umieszczenia Pracy w ramach funkcjonalności Serwisu, akceptuje postanowienia Regulaminu.
 9. Konkurs jest organizowany w celu pobudzenia aktywności artystycznej Uczestników oraz promocji działalności Organizatora.
 10. Konkurs trwa od 04.06.2024 do 09.06.2024 r.
 11. Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie internetowej powergraph.pl.
 12. Ilekroć Regulamin traktuje o Uczestniku bądź Zwycięzcy, postanowienia te dotyczą również odpowiednio przedstawiciela ustawowego Uczestnika bądź Zwycięzcy w takim zakresie, w jakim Uczestnik bądź Zwycięzca nie dysponuje właściwym zakresem zdolności do czynności prawnych lub samodzielnością działania, celem zgodnego z prawem wykonywania praw i obowiązków wskazanych w Regulaminie.
 • 2. Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie:
  1. osoby do ukończenia 18 lat, pod warunkiem ich reprezentacji przez przedstawiciela ustawowego, o ile osoba taka nie dysponuje właściwym zakresem zdolności do czynności prawnych;
  2. osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego treść, jak również wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie.
  5. prawidłowo wykonały Zadanie Konkursowe (Pracę) („Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest w szczególności: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci oraz ich przysposobieni lub przysposabiający.
 3. Każda osoba, która nie spełnia powyżej wskazanych wymogów nie może wziąć udziału w Konkursie i w związku z tym, w przypadku niedozwolonego udziału zgodnie z Regulaminem, nie zostanie uwzględniona w procedurze rozdania nagród.
 4. Osoba staje się Uczestnikiem z chwilą zamieszczenia, w czasie trwania Konkursu, Pracy w ramach Serwisu:
  1. w imieniu własnym Uczestnika – w przypadku osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych; albo
  2. w imieniu Uczestnika przez jego przedstawiciela ustawowego.
 5. W celu wzięciu udziału w Konkursie, Uczestnik nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, jest zobowiązany:
  1. W odniesieniu do Uczestników, którzy nie ukończyli lat 13 – uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie. Wszelkie czynności związane z udziałem takiego Uczestnika w Konkursie, będą podejmowane przez właściwego przedstawiciela ustawowego danego Uczestnika;
  2. W odniesieniu do Uczestników, którzy ukończyli lat 13, a nie ukończyli lat 18 – uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie, jak również zaakceptować treść Regulaminu.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu jest pisemne (na zgłoszeniu konkursowym) wyrażenie zgody na udostępnienie adresu mailowego w celu ustalenia szczegółów wysyłki nagrody oraz - w przypadku wygranej - wypełnienie przez przedstawiciela ustawowego stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, które zostanie wysłane drogą mailową. Częścią Załącznika nr 1 są informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych, zgodnie z § 5 Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku, gdy:
  1. przedstawione przez niego treści zawierają sformułowania naruszające obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje lub dyskredytujące markę Organizatora;
  2. nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie (z wyjątkiem reprezentacji przedstawiciela ustawowego Uczestnika),
  3. narusza niniejszy Regulamin;
  4. użył w Pracy słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszył dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.
 • 3 Zasady Konkursu
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1. Przygotowanie Pracy konkursowej oraz umieszczenie ww. Pracy pod rolką zamieszczoną na Instagramie Organizatora w dniu 04.06.2024 r.
  2. Udzielenie Organizatorowi licencji niewyłącznej w zakresie wykorzystywania Pracy, na zasadach wskazanych w § 7 Regulaminu,
 2. Organizator ma prawo usunąć Pracę i tym samym zdyskwalifikować Uczestnika, jeśli Praca zawierać będzie treści sprzeczne z Regulaminem, z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub dobra osób trzecich lub też będące obraźliwymi.
 3. W trakcie trwania Konkursu jeden Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną Pracę. Uczestnicy, którzy wezmą udział w Konkursie wielokrotnie (np. z różnych kont w ramach Serwisu) zostaną zdyskwalifikowani.

 

 

 • 4 Tryb wyłonienia Zwycięzcy i wręczenia Nagrody
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury” w składzie: Patrycja Herbut i Julia Janaszek, powołana przez Organizatora.
 2. Jury w szczególności:
  1. weryfikuje, czy Prace zostały zamieszczone w terminie wskazanym w 
   3 ust. 1 lit. a Regulaminu,
  2. wyklucza Uczestnika z Konkursu, w przypadkach naruszenia lub niespełniania wymagań określonych w Regulaminie.
 3. Po zakończeniu Konkursu, Jury dokona oceny wykonanych przez Uczestników Prac i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Uczestników, którzy w ocenie Jury wykonają Prace najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie („Zwycięzca”). Przewidziane są trzy nagrody główne.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2094).
 5. Nagrodą główną w Konkursie jest kreatywna paczka do książki Rozejrzyj się! Fascynujący świat polskiej przyrody Dariusza Dziektarza: książka w bibułce, zakładka, plakat A3, arkusz naklejek oraz informacja prasowa w kopercie („Nagroda”).
 6. Organizator zawiadomi Zwycięzcę o zwycięstwie w Konkursie za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, na co niniejszym Zwycięzca wyraża zgodę.
 7. W terminie 14 dni od otrzymania przez Zwycięzcę wiadomości o wygraniu Konkursu i przyznaniu Nagrody, Zwycięzca wskaże Organizatorowi (odpowiadając na zawiadomienie o wygraniu Konkursu) adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana Nagroda, wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu Zwycięzcy. Jeśli Zwycięzca lub jego przedstawiciel ustawowy we wskazanym terminie nie wskaże adresu korespondencyjnego lub w inny sposób Zwycięzca lub Praca okażą się być niezgodne z Regulaminem lub zdyskwalifikowane, Zwycięzca taki traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Nagroda przysługuje za Pracę, która w następnej kolejności uzyskała największą liczbę głosów Jury.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika (Zwycięzcę) danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora, wyłącznie jednokrotnie. Dalsze próby doręczenia Nagrody, w przypadku jej pierwotnego nieodebrania, nie będą podejmowane. Brak odbioru Nagrody przez Zwycięzcę będzie równoznaczny z utratą prawa do otrzymania Nagrody.
 10. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 11. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagród na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa zamiana Nagród na ekwiwalent pieniężny.
 14. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagród, zaś rezygnacja z części Nagród jest równoznaczna z rezygnacją z jej całości.
 15. Wartość nagrody podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1128). Jeśli jednak w związku z otrzymanymi nagrodami po stronie Zwycięzców lub innych Uczestników powstaną jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, Zwycięzcy lub inni Uczestnicy będą wyłącznie odpowiedzialni za uiszczenie takich należności podatkowych zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie roszczenia podatkowe związane z Nagrodami przekazanymi Zwycięzcy oraz pozostałym Uczestnikom.
 16. W celu umożliwienia Organizatorowi wykonania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, Zwycięzca bądź jego przedstawiciel ustawowy przekaże na prośbę Organizatora wszelkie niezbędne dane, celem złożenia do właściwych organów podatkowych deklaracji podatkowej.
 17. Organizator przekaże wyniki Konkursu wiadomością prywatną w Serwisie do Zwycięzców.
 18. W przypadku wyłonienia kolejnego Zwycięzcy, w trybie opisanym w § 4 ust. 7 Regulaminu, Organizator przekaże ponownie wynik Konkursu, w terminie 2 dni roboczych od wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.
 • 5. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Powergraph Sp. z o.o. ul. Cegłowska 16/2, 01-803 Warszawa oraz pod adresem e-mail: powergraph@powergraph.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgoda Uczestników lub ich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie oraz wydanie ewentualnej Nagrody w stosunku do Zwycięzcy);
  2. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes administratora) w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń; oraz
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) w szczególności w zakresie złożenia przez Organizatora deklaracji podatkowych.
 4. Dane osobowe Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody oraz wydania Nagrody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie, wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych oraz adresowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 7. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych. Uczestnicy są również uprawnieni do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z informacjami wskazanymi pod adresem: uodo.gov.pl.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe poprzez dokonanie zgłoszenia elektronicznego na adres
  e-mail: powergraph@powergraph.pl.
 9. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i nie są poddawane profilowaniu.
 • 6. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy lub ich przedstawiciele ustawowi winni zgłaszać na piśmie, listem poleconym, pod adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu, jak również za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: powergraph@powergraph.pl nie później niż w terminie do 7 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej nadania.
 2. Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres e-mail, z którego zgłoszono reklamację,
  3. dokładny adres do korespondencji Uczestnika, jak również
  4. dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury. Jury sporządzi protokół postępowania reklamacyjnego, w którym zamieści wynik – uznanie/odmowę uznania reklamacji, wraz z uzasadnieniem.
 6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora listem poleconym bądź pocztą elektroniczną, wysłanymi na adresy podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Uczestnikowi, który nie zgadza się z wynikiem reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze właściwego postępowania sądowego.
 • 7. Prawa własności intelektualnej
 1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 t.j.) („ aut”) do zgłoszonej w ramach Konkursu Pracy.
 2. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Pracy nadesłanej do Konkursu nie będzie naruszało praw, a w szczególności majątkowych oraz osobistych praw autorskich jakichkolwiek osób trzecich.
 3. Organizator, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wyboru Zwycięzcy, zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji Prac nadesłanych przez Uczestników, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności wskazanych w art. 50 pr. aut., tj.:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób inny niż określony w 
   7 ust. 3 lit. b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

bez konieczności uiszczania w tym zakresie odrębnego wynagrodzenia na rzecz Uczestników.

 1. Uczestnik niniejszym, z chwilą oddania Pracy podczas Premiery, udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej dotyczącej Pracy, w zakresie i na zasadach wskazanych w 
  7 Regulaminu.
 2. Z uwagi na fakt, że w Konkursie biorą udział wyłącznie Prace wykonane osobiście przez Uczestników, Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich należących do innej osoby niż Uczestnik, w wyniku umieszczenia należącego do nich utworu w ramach Pracy.
 3. Uczestnik zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich w przypadku, gdy podstawą tych roszczeń będą prawa osób trzecich do nadesłanych Prac lub ich elementów.

 

 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w sposób wskazany w § 1 ust. 11 Regulaminu.
 2. Organizator nie akceptuje możliwości oddania podczas Premiery jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści nękających lub materiałów naruszających prawa osób trzecich. Ponadto, zabronione jest publikowanie treści, które są nieodpowiednie (np. mają charakter rasistowski, seksistowski lub w jakikolwiek inny sposób są obraźliwe wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej lub takie, które mogą zaszkodzić lub podważyć reputację i renomę Organizatora lub w inny sposób być nieodpowiednie). Przesłanie takich treści doprowadzi ostatecznie do dyskwalifikacji Uczestnika, a Organizator będzie uprawniony do żądania zwrotu przez Zwycięzcę przyznanej Nagrody. Decyzja taka może zostać podjęta według wyłącznego uznania Organizatora. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga dodatkowego uzasadnienia i nie może być kwestionowana przez Uczestnika lub jakąkolwiek inną osobę, w tym przedstawiciela ustawowego danego Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od Zwycięzcy dokonania weryfikacji warunków uczestnictwa, zgodnie z Regulaminem.
 4. W razie konieczności i w zakresie, w jakim będzie to pozostawać poza wolą i wiedzą Organizatora, może zaistnieć konieczność zmiany lub zamiany Nagrody na odpowiednią nagrodę alternatywę, o której zadecyduje Organizator według własnego uznania. Taka zmiana/zamiana zostanie dokonana tylko wtedy, gdy zastępująca ją nagroda będzie miała podobny charakter i taką samą lub wyższą wartość, a Organizator poinformuje o takiej zmianie/zamianie Zwycięzcę tak szybko, jak to będzie możliwe.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedzibie Organizatora.
 6. Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Załącznik nr 1

__________________________, dnia _________________ roku

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Ja niżej podpisany [___], zamieszkały w [___], ul. [___], [___]-[___] [___], działający w charakterze przedstawiciela ustawowego małoletniego/małoletniej [___], zamieszkałej w [___],
ul. [___], [___]-[___] [___], („Małoletni”), niniejszym:

 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo Małoletniego w Konkursie pt. „Wygraj paczkę kreatywną do Rozejrzyj się! Fascynujący świat polskiej przyrody Dariusza Dziektarza”
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz Małoletniego przez spółkę Powergraph spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-803), ul. Cegłowa 16/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187057, NIP: 1181579167, REGON: 017165950, kapitał zakładowy w wysokości 120.000,00 PLN;
 • Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie internetowej powergraph.pl oraz postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

 

______________________________________________

Podpis przedstawiciela ustawowego Małoletniego

 

 

 

 

Pomyślnie zalogowano
Nie udało się zalogować

Nie pamiętam hasła...

Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji, by zresetować hasło.

Konto o pdanym adresie email nie istnieje

Gotowe!

Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana na Twój adres e-mail.

Pomyślnie wylogowano

Załóż konto

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
* Pola obowiązkowe

Załóż konto

* Pola obowiązkowe
Udało się!

Dziękujemy za rejestrację. Życzymy udanych zakupów!

dodałeś produkt do koszyka.

pokaż koszyk kontynuuj zakupy

XXX
XXX zł

Powiadom mnie,
gdy produkt będzie dostępny

Wyślemy powiadomienie na wskazany adres e-mail, jeśli produkt pojawi się znowu w sprzedaży.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
* Pola obowiązkowe

Poinformujemy Cię, tak szybko, jak produkt będzie dostępny.

Produkt jest już w koszyku

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

ok

Szukaj