Regulamin strony i sklepu internetowego

I. Część ogólna
§ 1 Przepisy wstępne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady działania sklepu internetowego („Sklep”) działającego pod adresem https://powergraph.pl („ Serwis”), w tym zasady świadczenia i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności użytkowników Serwisu oraz jego właściciela.
 2. Serwis i Sklep stanowią własność i prowadzone są przez spółkę Powergraph sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187057, NIP: 118-15-79-167, REGON: 017165950, adres i dane kontaktowe: ul. Cegłowska 16 lok. 2, 01-803 Warszawa, adres e‑mail: sklep@powergraph.pl, telefon: 22 8341825 („Sprzedawca” lub „Administrator”).
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu i ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Nie należy korzystać z Serwisu, ani ze Sklepu w przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 4. Serwis, Sklep oraz wszystkie ich elementy (w tym programistyczne, graficzne i inne) oraz nazwa, podlegają ochronie prawnej i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie lub w stosownych przepisach prawa.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w formie korespondencji e-mail oraz telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach podanych w zakładce „Kontakt”.
 
§ 2 Definicje

W Regulaminie poniżej zdefiniowane wyrażenia posiadają następujące znaczenie:

 1. E-book” – książka w postaci cyfrowej, zapisana w jednym z następujących formatów: MOBI, EPUB lub innych dostępnych w Sklepie.
 2. Audiobook” – książka do słuchania, w postaci cyfrowej, zapisana w formacie mp3.
 3. Klient” – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu Towarów w Sklepie w celu innym, niż dla ich sprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 4. Towar(y)” – towary sprzedawane w Sklepie przez Sprzedawcę. Każdy Towar dostępny w Sklepie posiada swoje zdjęcie, opis oraz wskazaną cenę.
 5. Umowa” – umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, która regulowana jest przepisami Regulaminu.
 6. Umowa o Korzystanie” – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy użytkownikiem Serwisu i Administratorem.
 7. Usługi” – usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, polegające na:
  • umożliwieniu zapoznania się użytkownika z aktualnymi informacjami dotyczącymi Administratora i prowadzonej przez niego działalności, w tym informacjami dotyczącymi produktów (Towarów) Administratora,
  • możliwości skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
  • umożliwieniu zawierania Umów w Sklepie,
  • umożliwieniu zakładania przez użytkowników kont w Sklepie,
  • przesyłaniu zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów i newslettera.
 8. Ustawa” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 9. Zamówienie” – propozycja zawarcia Umowy złożona przez Klienta Sprzedawcy za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie, w którym należy wskazać m. in. zamawiane Towary, w tym ich ilość, niezbędne do realizacji zamówienia dane Klienta (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres, na który Towar ma być wysłany), sposób płatności oraz przesyłki, jak również zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk o treści „Zamawiam i płacę” lub innej równoważnej i jednoznacznej.
 
§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Administrator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 2. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy Usługi. Usługi są udostępniane użytkownikom 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Administrator Serwisu zastrzega możliwość czasowego ograniczenia dostępu do treści zamieszczonych w ramach Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na świadczenie Usług oraz oznacza zawarcie Umowy o Korzystanie. Korzystanie z Serwisu nie wymaga założenia konta.
 4. Dla prawidłowego korzystania przez Klienta z Serwisu i ze Sklepu, w tym w szczególności złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • sprzęt umożliwiający połączenie się z siecią Internet,
  • w pełni zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome, Safari, Firefox, Edge,
  • sprawnie działające łącze internetowe i połączenie z siecią Internet,
  • dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiającej wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w celu zgłaszania naruszeń lub reklamacji dotyczących działania Serwisu,
  • właściwie skonfigurowane oprogramowanie umożliwiające połączenie się z siecią Internet i przeglądanie zasobów Serwisu,
  • korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookie.
 5. Niedozwolone jest korzystanie przez użytkowników ze sprzętu lub oprogramowania utrudniającego lub uniemożliwiającego bezbłędne funkcjonowanie Serwisu lub administrowanie Serwisem. Niedozwolone jest również podejmowanie innych działań zagrażających lub naruszających prawa lub interesy Administratora lub użytkowników.
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet wiąże się z określonymi niebezpieczeństwami, których nie da się zupełnie wyeliminować, np. narażenie na szkodliwe oprogramowanie typu spyware lub malware i przechwytywanie poufnych danych. Administrator podejmuje działania w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia powyższych zagrożeń, jednak nie może zagwarantować, że Serwis, Sklep i serwery będą od nich wolne. Administrator zobowiązuje się informować użytkowników o przypadkach naruszeń przez podmioty trzecie stosowanych przez niego środków bezpieczeństwa dokonywanych w takim zakresie, w jakim wymaga tego prawo.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania Regulaminu,
  2. nienaruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora lub osób trzecich,
  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa,
  4. powstrzymania się od działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu,
  5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez prawo,
  6. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.
 8. Łącza prowadzące do innych stron internetowych, które zostały zamieszczone w Serwisie, prowadzą do stron całkowicie niezależnych od Administratora, który nie ma możliwości kontrolowania ich zawartości. Użytkownik łączy się ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 9. Witryny zewnętrzne mogą zawierać hipertekstowe łącza do Serwisu. Takie łącza mogą być tworzone bez uprzedniej zgody Administratora, który nie ma wpływu na dostępność, jak i nie bada dostępności takich witryn. Administrator nie bada, nie sprawdza oraz nie zatwierdza także treści dostępnych za pośrednictwem takich witryn. Korzystanie z zewnętrznych witryn, o których mowa powyżej, dokonywane jest na własną odpowiedzialność, jak i ryzyko osób z nich korzystających.
 10. Administrator nie zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do Serwisu.
 11. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu. Administrator nie może jednak zagwarantować, że Serwis będzie działać bez zakłóceń i błędów. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony.
 12. Właścicielem Serwisu jest Administrator. Układ i każdy ze składników Serwisu należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli. Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie bez zgody jest zabronione. Dostęp do Serwisu nie jest równoznaczny z przyznaniem jakiejkolwiek licencji. Korzystanie z któregokolwiek składnika Serwisu wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Żaden element Serwisu nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany, transmitowany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Serwisu wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika.
 13. Zgłoszenia naruszeń Regulaminu, które powinny zawierać opis naruszenia oraz informacje pozwalające na zidentyfikowanie i zlokalizowanie użytkownika naruszającego Regulamin, należy przesyłać za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@powergraph.pl. Zgłoszenie naruszenia Regulaminu jest rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu. Administrator powiadomiony o naruszeniu Regulaminu, jest uprawniony do niezwłocznego ograniczenia dostępu danego użytkownika do Serwisu.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@powergraph.pl. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej adres mailowy użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji może zwrócić się do użytkownika składającego reklamację z dodatkowymi pytaniami. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez użytkownika reklamację w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, albo od daty udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania Administratora. Administrator odpowie na reklamację poprzez wiadomość e-mail na adres elektroniczny użytkownika podany przy zgłaszaniu reklamacji.
 15. Administrator informuje, że w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o Korzystanie użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, ma prawo od niej odstąpić, chyba że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi skutkuje utratą prawa odstąpienia od Umowy. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych dostępnych bezpłatnie w ramach Serwisu wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w przypadku treści cyfrowych innych niż Towary, które dostępne są po ściągnięciu na urządzenie Użytkownika (downloading) - w momencie rozpoczęcia pobierania wybranego pliku z Serwisu.
 16. Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do Serwisu użytkownikowi korzystającemu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 17. Umowa o Korzystanie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez użytkownika z Serwisu, a w przypadku założenia konta – po jego likwidacji.
 
II. Zasady działania sklepu
§ 4 Zawarcie Umowy, składanie i realizacja Zamówień
 1. Sprzedawca prowadzi w Sklepie sprzedaż Towarów za pośrednictwem Internetu, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia sprzedaży w inny sposób.
 2. Składanie Zamówień w Sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, zarówno przez Klientów posiadających w Sklepie bezpłatne konto (co umożliwia pominięcie procedury wypisywania danych osobowych Klienta przy składaniu kolejnych Zamówień), jak i Klientów nieposiadających takiego konta. Istnieje możliwość skasowania konta na życzenie użytkownika, a także zmiany danych lub ich modyfikacji.
 3. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, w którego treści należy wpisać dane adresowe oraz numer telefonu. Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Towarów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Klienta danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
 4. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili przesłania Klientowi informacji, na podany przez Klienta adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji, zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu.
 5. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w tym samym albo najbliższym dniu roboczym przypadającym:
  • w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak Klient potwierdzi złożenie Zamówienia w Sklepie,
  • w przypadku Zamówień płatnych za pośrednictwem operatora PayU – w chwili autoryzacji płatności.
 6. W przypadku konieczności dłuższego oczekiwania odnośnie części Towarów objętych Zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i będzie mógł podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia). W braku dokonania takiego wyboru, Towary o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 7. Każdorazowo po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu i treści Zamówienia, zawierającą także – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym art. 21 ust. 1 Ustawy:
  • pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od Umowy wraz z formularzem odstąpienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  • informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy w związku z wyborem przez Klienta podczas składania Zamówienia opcji natychmiastowego pobierania pliku z E-bookiem/ Audiobookiem;
  • plik z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień na Towar telefonicznie. Pracownicy Sprzedawcy, którzy odbierają telefony, nie mają możliwości przyjmowania zamówień na Towar.
 9. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru nowego i wolnego od wad. Sprzedawca może oferować także Towary używane lub posiadające wady po cenach niższych niż Towary nowe i wolne od wad. W takim przypadku Towary takie zostaną wyraźnie oznaczone.
 10. Dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Klient zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 
§ 5 Ceny Towarów
 1. Wszystkie ceny, jakie pojawiają się na stronach Sklepu są aktualnymi cenami brutto, a więc zawierają należny podatek VAT. Podawane są one zawsze w rodzimej walucie - polskich złotych (PLN).
 2. Ceny nie zawierają kosztów wysłania Towaru. Szczegóły dotyczące cen wysyłki wskazywane są w Sklepie przy składaniu Zamówienia – wybierając opcję „kurier” albo „Paczkomaty Inpost” Klient zostaje poinformowany o wysokości kosztów wysłania Towaru, a także o łącznej kwocie do zapłaty w związku z Zamówieniem (pozycja „Razem”). Zakup E-booka/ Audiobooka nie pociąga za sobą jakichkolwiek kosztów wysyłki. Koszty wysyłki oraz dane Sprzedawcy do płatności znajdują się również w Serwisie w zakładce „Płatność i dostawa”.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest oraz przesyłana pocztą elektroniczną faktura VAT lub paragon fiskalny, jeżeli Klient nie udostępnił Sprzedawcy danych do faktury. Klient wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących się w Sklepie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 
§ 6 Promocje
 1. Wszystkie Towary objęte cenami promocyjnymi przedstawione w Sklepie są ważne do wyczerpania zapasów lub są ograniczone czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w odrębnym regulaminie danej promocji.
 2. Promocje nie łączą się, chyba że inaczej stanowi regulamin danej promocji.
 
§ 7 Płatność
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przy odbiorze: należność pobiera listonosz Poczty Polskiej lub kurier;
  • płatność elektroniczna przy pomocy systemu płatności PayU.
   Realizacja płatności elektronicznych (szybki przelew, obciążenie karty kredytowej) odbywa się za pośrednictwem operatora PayU na warunkach określonych przez w/w operatora i po zaakceptowaniu jego odrębnego regulaminu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty poprzez PayU Sprzedawca oczekuje na wpłatę 14 dni od daty złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu i w razie braku zapłaty za Zamówienie, Zamówienie to jest automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail.
 
§ 8 Wysyłka
 1. Przesyłki dostarczane są według wyboru Klienta za pośrednictwem:
  • firm kurierskich, z którymi współpracuje Sprzedawca,
  • usługi Paczkomaty Inpost.
 2. Zakupione Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka zagraniczna jest możliwa po indywidualnym ustaleniu ceny.
 3. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta w czasie wskazanym w § 8 ust. 5 Regulaminu należy na adres e-mail: sklep@powergraph.pl przesłać informację o niedoręczeniu przesyłki.
 4. Paczki wysyłane tradycyjną pocztą, na terenie Polski, zawsze mają status priorytetowy (opcja "Priorytet").
 5. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie 2 dni roboczych od dnia jego przyjęcia przez Sprzedawcę zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby Towar został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 
§ 9 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy (zrezygnować z zamówionego Towaru) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. zawarcia Umowy – w przypadku zakupu E-booka/ Audiobooka, z wyjątkiem sytuacji, w których zgodnie z Regulaminem Klient utracił prawo do odstąpienia od umowy w związku z wyborem przez Klienta podczas składania Zamówienia opcji natychmiastowego pobierania pliku z E-bookiem/ Audiobookiem,
  2. w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru – w przypadku zakupu książki lub książek w formie papierowej lub innego Towaru dostępnego fizycznie, które dostarczono w jednej przesyłce,
  3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku zakupu książek w formie papierowej lub innego Towaru dostępnego fizycznie, które dostarczono w więcej niż jednej przesyłce.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować Sprzedawcę (zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 1 ust. 2 Regulaminu) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Adres do wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:
  Dział Zwrotów, Powergraph sp. z o.o., ul. Cegłowska 16/2, 01-803 Warszawa
  lub
  sklep@powergraph.pl
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Po odstąpieniu od Umowy Towar należy Sprzedawcy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym wysłano do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni; adres do zwrotu:
  Dział Zwrotów, Powergraph sp. z o.o., ul. Cegłowska 16/2, 01-803 Warszawa
 8. Odstępując od Umowy Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument powinien dostarczyć Towar w ten sposób, by nie został on zniszczony.
 9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 
§ 10 Szczególne zasady dotyczące E-booków i Audiobooków
 1. Sklep sprzedaje E-booki jako pliki cyfrowe w formatach ePUB (rozszerzenie pliku .epub) oraz Kindle (rozszerzenie pliku .mobi), , oraz audiobooki jako pliki cyfrowe zapisane w formacie mp3.
 2. Do korzystania z książki w postaci cyfrowej niezbędne są urządzenia elektroniczne, które otwierają powyższe formaty.
 3. Przed zakupem E-booka/ Audiobooka Klient powinien upewnić się, że urządzenie Klienta pozwala bezproblemowo korzystać z treści cyfrowych w odpowiednim formacie pliku. Sprzedawca nie jest dystrybutorem urządzeń ani oprogramowania niezbędnego do korzystania z książek w postaci elektronicznej, a rynkowa oferta urządzeń i programów służących do tego celu nieustannie się zmienia. Podane wyżej programy są jedynie przykładowe; Sprzedawca zachęca do samodzielnego znalezienia oprogramowania najlepiej spełniającego wymagania Klienta.
 4. Dystrybuowane w Sklepie E-booki/ Audiobooki nie posiadają technicznych środków ochrony treści przed nieuprawnionym korzystaniem poza tzw. watermarkiem, jednakże treści cyfrowe w nich zapisane są przedmiotem praw autorskich należących do odpowiednich autorów oraz wydawców i podlegają ochronie prawnej.
 5. Z uwagi na specyfikę sprzedaży treści cyfrowych bez fizycznego nośnika (poprzez umożliwienie ściągnięcia E-booka/ Audiobooka z serwera), stosownie do przepisów Ustawy Klient ma do wyboru dwie opcje przy składaniu Zamówienia obejmującego E-book/ Audiobook:
  • zachować prawo do odstąpienia od Umowy, jednakże w takiej sytuacji Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze spełnieniem swojego świadczenia do upływu terminu, w którym nabywca może odstąpić od Umowy. Oznacza to, że w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Klient ma prawo od niej odstąpić, jednakże pobrać plik będzie mógł najwcześniej 15-go dnia od daty zakupu E-booka/ Audiobooka;
  • wyrazić zgodę na spełnienie świadczenia przez Sklep przed upływem 14 dni od daty zawarcia Umowy, co wiąże się jednak z utratą prawa do odstąpienia od Umowy. 
  • W związku z powyższym, Sprzedawca daje Klientom wybór poprzez możliwość zaznaczenia jednej z dwóch opcji: pobranie natychmiastowe z utratą prawa odstąpienia od Umowy lub pobranie po upływie 14 dni.
 6. Zamówienie dotyczące E-booka/ Audiobooka mogą złożyć jedynie Klienci posiadający konto w Serwisie. E-book/ Audiobook po jego opłaceniu dostarczany jest Klientowi poprzez możliwość jego pobrania z konta w Serwisie.
 7. Zamówienie zawierające E-booki/ Audiobooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności elektronicznej.
 8. Zamówienie obejmujące jednocześnie E-booka/ Audiobooka lub E-booki/ Audiobooki oraz Towary innego rodzaju zostanie podzielone na Zamówienie dotyczące E-booka/ Audiobooka lub E-booków/ Audiobooków oraz Zamówienie dotyczące Towarów innego rodzaju.
 9. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca prześle Klientowi wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającą:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności;
  2. informacje odnośnie do sposobu pobrania E-booka/ Audiobooka.
 10. Informacje dotyczące zakresu licencji na korzystanie z E-booka/ Audiobooka mogą zostać zamieszczone na stronach Sklepu np. poprzez wskazanie liczby urządzeń na których można otwierać E-book/ Audiobook. W przypadku braku takich informacji uznaje się, że E-book/ Audiobook może być wykorzystywany wyłącznie dla celów dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 t.j.).
 
§ 11 Reklamacje
 1. W przypadku ujawnienia wad fizycznych Towaru po jego odbiorze, w tym uszkodzeń powstałych podczas dostawy, względnie jeżeli Towar nie jest zgodny z Umową z innych przyczyn, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie na nr telefonu 22 8341825, pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 Regulaminu lub pocztą e-mail na adres: sklep@powergraph.pl. Po odbiór reklamowanego Towaru zostanie wysłany kurier, który na koszt Sprzedawcy odbierze wadliwy Towar. W przypadku E-booka/ Audioboka należy przesłać do Sprzedawcy wadliwy plik wraz ze specyfikacją urządzenia, na którym odczytywany/ odsłuchiwany jest E-book/ Audiobook, na adres e-mail sklep@powergraph.pl .
 2. Sprzedawca nie przyjmie żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć informację o przyczynach niezgodności z Umową, w tym o wadzie Towaru oraz rodzaju żądania Klienta związanego z reklamacją (wymiana, naprawa, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy, a w przypadku E-booków/ Audiobooków - doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy). Rozpatrywanie reklamacji ułatwi Sprzedawcy przesłanie przez Klienta pocztą elektroniczną zdjęć wadliwego Towaru.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z wadliwym Towarem. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim wypadku termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 5. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.
 6. Uprawnienia Klienta związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za Towar określa Ustawa.
 7. W przypadku gdy użytkownik nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 
III. Przepisy końcowe
§ 12 Prywatność
 1. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów i użytkowników Serwisu zawarte są w polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: https://powergraph.pl/o-nas/polityka-prywatnosci
 2. Informacje w zakresie plików cookie zawarte są w polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: https://powergraph.pl/o-nas/polityka-prywatnosci
 
§ 13 Przepisy końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go w Serwisie.
 2. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę, a zmiana Regulaminu wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie, jednakże zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły do dnia ogłoszenia zmiany, podlegają przepisom dotychczasowym. Warunki zawarte w Regulaminie obowiązującym w chwili sprzedaży współtworzą treść Umowy Sprzedawcy z Klientem i m.in. z tego powodu Regulamin jest przesyłany Klientowi po złożeniu Zamówienia. Użytkownicy posiadający konto w Serwisie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Użytkownikowi, który nie zaakceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Użytkownik, który nie zaakceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian nie powinien korzystać z konta i funkcjonalności Serwisu.
 3. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
Pomyślnie zalogowano
Nie udało się zalogować

Nie pamiętam hasła...

Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji, by zresetować hasło.

Konto o pdanym adresie email nie istnieje

Gotowe!

Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana na Twój adres e-mail.

Pomyślnie wylogowano

Załóż konto

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
* Pola obowiązkowe

Załóż konto

* Pola obowiązkowe
Udało się!

Dziękujemy za rejestrację. Życzymy udanych zakupów!

dodałeś produkt do koszyka.

pokaż koszyk kontynuuj zakupy

XXX
XXX zł

Powiadom mnie,
gdy produkt będzie dostępny

Wyślemy powiadomienie na wskazany adres e-mail, jeśli produkt pojawi się znowu w sprzedaży.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
* Pola obowiązkowe

Poinformujemy Cię, tak szybko, jak produkt będzie dostępny.

Produkt jest już w koszyku

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

ok

Szukaj